Fundacja

Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła

Jesteśmy Rodzicami, którzy angażują się w życie szkoły. Chcemy aby szkoła była miejscem budującym naszą przyszłość w tolerancji, zaangażowaniu, postawach obywatelskich i w sposób uwzględniający naszą różnorodność. Jesteśmy po to aby wspierać edukację i aby wspólnie wypracować lepszy świat dla następnego pokolenia i dla nas samych. Budujemy postawy solidarności społecznej i otwartości na różne kultury. Wrażliwość na los ludzi jest punktem wyjścia do budowania zdrowego społeczeństwa. Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła współpracuje przy definiowaniu potrzeb wszystkich grup tworzących szkołę: dzieci, rodziców i nauczycieli. 

Mission

Misja

Naszą misją jest przeciwdziałanie zagrożeniom skierowanym
w społeczność szkolną jak i przeciwdziałanie
wykluczeniom.

Vission

Wizja

Chcemy aby szkoła była miejscem budującym naszą przyszłość w tolerancji, zaangażowaniu, postawach obywatelskich i w sposób uwzględniający naszą różnorodność. 

Cele fundacji

Dzieci, Rodzice, Szkoła

Naszym celem jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych jak również z zakresu psychologii i pedagogiki dla poprawy efektywności nauki i osiągania progresu społecznego.

Jesteśmy po to aby wspierać edukację i aby wspólnie wypracować lepszy świat dla następnego pokolenia i dla nas samych

Budujemy postawy solidarności społecznej i otwartości na różne kultury.

Wrażliwość na los ludzi jest punktem wyjścia do budowania zdrowego społeczeństwa.

Działalność na rzecz rodziny i ochrony praw dziecka.

Przeciwdziałania uzależnieniu, patologiom społecznym, wykluczeniom i przejawom ksenofobii

Wszechstronne działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Upowszechnianie działalności innowacyjnej w gospodarce i wspomaganie działań proekologicznych oraz promocji i ochrony zdrowia dla wszystkich grup społecznych.

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działania na rzecz integracji europejskiej i cudzoziemców.

Zwiększanie efektywności i dostępności do: nauki, kultury, sportu, oświaty i wychowania dla wszystkich grup społecznych.

Wydarzenia

Wspomóż fundację!

Dzięki darowiznom jesteśmy w stanie ciągle się rozwijać i zapewniać naszym podopiecznym najlepsze możliwe warunki do poznawania świata.

Skip to content