fundacja dzieci rodzice szkoła

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Janusz Korczak

O nas

Jesteśmy Rodzicami, którzy angażują się w życie szkoły. Chcemy aby szkoła była miejscem budującym naszą przyszłość w tolerancji, zaangażowaniu, postawach obywatelskich i w sposób uwzględniający naszą różnorodność. Jesteśmy po to aby wspierać edukację i aby wspólnie wypracować lepszy świat dla następnego pokolenia i dla nas samych. Budujemy postawy solidarności społecznej i otwartości na różne kultury. Wrażliwość na los ludzi jest punktem wyjścia do budowania zdrowego społeczeństwa. Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła współpracuje przy definiowaniu potrzeb wszystkich grup tworzących szkołę: dzieci, rodziców i nauczycieli. Naszym celem jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych jak również z zakresu psychologii i pedagogiki dla poprawy efektywności nauki i osiągania progresu społecznego. Naszą misją jest przeciwdziałanie zagrożeniom skierowanym w społeczność szkolną jak i przeciwdziałanie wykluczeniom.
Cele Fundacji

01

Zwiększanie efektywności i dostępności do: nauki, kultury, sportu, oświaty i wychowania dla wszystkich grup społecznych.

02

Przeciwdziałania uzależnieniu, patologiom społecznym, wykluczeniom i przejawom ksenofobii.

03

Wszechstronne działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

04

Upowszechnianie działalności innowacyjnej w gospodarce i wspomaganie działań proekologicznych oraz promocji i ochrony zdrowia dla wszystkich grup społecznych.

05

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działania na rzecz integracji europejskiej i cudzoziemców.

06

Działalność na rzecz rodziny i ochrony praw dziecka.